Komplexná správa nehnuteľností, to je pojem pod ktorým si všetci predstavujeme niečo iné. V prípade správcovských spoločností a ich webových stránok je to škála opakujúcich sa činností, ktoré vypovedajú o niečom, čo sa na konci dňa nazýva komplexná správa nehnuteľností.

Rozhodli sme sa preto pomenovať veci tak ako sú a v tomto krátkom blogu Vám priblížiť, čo sa za názvom komplexná správa nehnuteľností skrýva.

Samotná budova je stavba, ktorá má svoju charakteristiku, či už označenie typu stavby s pod.. Ak sa na budovu pozrieme je to zmes technických zariadení, stavebných materiálov, spoločných častí a v neposlednom rade vlastníckych práv k samotným častiam danej budovy. Z toho vyplýva aj charakteristika Komplexná správa nehnuteľnosti, kde je potrebné rozdeliť tento pojem na menšie časti.

Technická správa nehnuteľnosti obsahuje komplex dôležitých činností, ktoré prispievajú nie len k bezpečnej prevádzke budovy, ale chránia nehnuteľnosť pred jej poškodením nadmerným opotrebovaním. Preto v našej spoločnosti považujeme technickú časť výkonu činnosti správy za mimoriadne dôležitú a zodpovednú časť Komplexnej správy nehnuteľnosti.

Obsahom technickej správy je:

 1. vykonávanie pravidelných obhliadok domu, minimálne dva krát za mesiac,
 2. zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien,
 3. spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby,
 4. zabezpečenie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu a dozoru nad nimi
 5. zabezpečenie opráv a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, o takejto situácii a opatreniach je nutné vlastníkov bezodkladne informovať,
 6. spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie,
 7. zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
 8. odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru.

V oblasti prevádzky nehnuteľnosti:

 1. zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, el. energie, plynu, odvoze a likvidácii odpadu, kominárskych prácach, uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu,
 2. zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie,
 3. zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO,
 4. zabezpečenie zimnej služby,
 5. zabezpečenie 24 hod. výkonu havarijnej služby pri poruche rozvodov elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie na základe zmluvy o dielo.
 6. Správca zverejní na viditeľnom mieste telefónne čísla pre prípady havárie ( pre prípadov požiaru, havárie vody , elektriny a plynu)

Ďalšou časťou je ekonomická správa nehnuteľnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou opäť Komplexnej správy nehnuteľnosti.

TU je veľmi dôležité pomenovať o aké činnosti ekonomickej správy sa jedná a nie každý správca vie pomenovať jej štruktúru. Preto sa pokúsime jasne definovať túto činnosť v nasledujúcich bodoch a sme presvedčení, že dobrých partnerov robí transparentné a poctivé vedenie ekonomickej agendy pri výkone Komplexnej správy nehnuteľnosti.  

1. V oblasti ekonomiky a hospodárenia:

    a) zriadiť účty domu, na ktoré budú plynúť mesačné zálohové platby, viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu vrátane  spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu, pričom vyúčtovanie jednotlivých služieb je správca povinný vykonať ak sa nedohodne inak nasledovne:

  a.1. podľa počtu osôb v závislosti na dobe, počas ktorej sa zdržiavali v priestore (ďalej len osobomesiacov) pri:
  a.1.1 dodávke elektrickej energie do spoločných častí a zariadení
  a.1.2 odvoze domového odpadu (OLO)
  a.1.3 dočisťovanie kontajnerového stojiska
  a.1.4 upratovanie spoločných častí a priestorov

  a.2. podľa nameraných hodnôt pri:
  a.2.1 dodávke studenej vody, SV
  a.2.2 dodávke teplej úžitkovej vody, TUV
  a.2.3 dodávke ústredného kúrenia, UK
  a.2.4 dodávke chladu
  a.2.5 rekuperácii vzduchu

  a.3. podľa pomeru plochy bytov alebo nebytového priestoru k súčtu plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti pri:
  a.3.1 poistení domu
  a.3.2 zimnej údržby
  a.3.3 letnej údržby
  a.3.4 zrážkovej vode

  a.4. rovnakým podielom na každý byt pri:
  a.4.1 deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii
  a.4.2 havarijnej služby
  a.4.3 kamerový systém
  a.4.4 bezpečnostná služba
  a.4.5 EPS elektronický požiarny systém
  a.4.6 odmena zástupcovi vlastníkov

 To je len príklad niektorých položiek, ktoré sú súčasťou ekonomickej správy budov a sú samozrejme súčasťou Komplexnej správy nehnuteľnosti.

V poslednom rade je to správa právnej agendy nehnuteľnosti. V tomto smere sme presvedčení, že je to dôležitá súčasť Komplexnej správy nehnuteľnosti, nakoľko pojednáva o zmluvných vzťahoch, ktoré majú za následok dobré technické zabezpečenie, dobré ekonomické podmienky dojednané jednotlivým zmluvným vzťahom s poskytovateľmi služby pre vlastníkov a vedenie a vymáhanie nedoplatkov a to nie len od vlastníkov v bytovom dome, ale prípadne aj od dodávateľov služieb pre danú nehnuteľnosť. Preto je podstatné, aby ekonomická správa bola v úzkej spolupráci s právnou správou, kde je dôležitá najmä komunikácia.

Záverom je potrebné povedať, že dobrý správca nehnuteľnosti by mal byť komplexný človek so znalosťou v technickej, ekonomickej a právnej oblasti a mal by mať určite verbálne schopnosti komunikácie s ľuďmi. V tomto naša spoločnosť dáva veľký dôraz na vzdelanie našich pracovníkov a sme radi, že vedenie spoločnosti sa uberá aj smerom v spolupracovaní s STU Bratislava, kde sa pripravujú kolegovia na samostatnom odbore Facility manager pre komplexnú správu nehnuteľnosti.