Ponuka na správu nehnuteľností (Čo ponúkame ?)

Štruktúra našich spravovaných objektov je veľmi pestrá. Od novostavieb cez panelové domy až po staručké domy v centre mesta. Prístup k nim je samozrejme odlišný, lebo priority domov sa odvíjajú nielen od skladby obyvateľstva, ale aj od veku domu a jeho celkového opotrebenia.

Na základe našich skúseností so správou bytových domov a to nie len v Bratislave, ale na celom Slovensku, by sme Vám chceli prezentovať našu ponuku a hlavne náš pohľad na správu ako takú. Dovolíme si rozdeliť samotnú správu na niekoľko častí, ktoré sa pokúsime sa Vám detailne popísať, aby ste mohli podrobnejšie posúdiť naše vnímanie výkonu činnosti správy pre Vás.

V prvom rade by sme Vás chceli presvedčiť o zodpovednosti a profesionalite našej spoločnosti a tímu, ktorí bude mať na starosti práve Vašu nehnuteľnosť a to ako sa hovorí od A po Z.

Ako prvú by sme spomenuli technickú časť výkonu správy:

- vykonávať pravidelné obhliadky domu 2 x týždenne,

- zabezpečovať technickú evidenciu o dome a zaznamenávať všetky zmeny,

- spracovávať zoznamy potrebných opráv a údržby,

- spracovávať krátkodobé a dlhodobé potreby servisných, udržiavacích opráv BD,

- zabezpečovať bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu,

- zabezpečovať opravy a výkon opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu; o takejto situácii a opatreniach správca bezodkladne informuje vlastníkov prostredníctvom zástupcu vlastníkov,

- zabezpečovať elektronickú komunikáciu s klientmi prostredníctvom nášho elektronického systému,

- spracovávať harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečovať jeho realizáciu,

- zabezpečovať výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami v zmysle zákona aj bez súhlasu vlastníkov,

- zabezpečovať všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou domu spočívajúce najmä v dodávke vody, teplej vody, kúrenia, plynu, elektrickej energie, odvoze a likvidácii odpadu, dodávky chladenia ,vzduchotechniky a rekuperácie vzduchu, uzatvorení zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúce z plnenia týchto zmlúv pre správcu,

- zabezpečovať dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu domu,

- zabezpečovať dokumenty a činností PO,

- zabezpečovať upratovanie a zimnú a letnú držbu domu,

- zabezpečovať výkon 24 hod. havarijnej služby od zmluvného dodávateľa pri poruche rozvodov,

- elektrickej energie, plynu, kúrenia, vody, a kanalizácie na základe zmluvy o dielo,

- zabezpečovať výkon činnosti Facility správy v danom objekte nakoľko vo Vašom prípade je viac ako nutná optimalizácia či nákladov za poskytované služby alebo časovo nutný výber jednotlivých dodávateľov služieb pre takýto objekt,

- vyhodnotenie týchto ponúk a nastavenie optimálnych riešení pre daný objekt,

- spracovanie jednotlivých elektronických vstupov pre vlastníkov jednotlivých BD v projekte.

Podstatnou informáciou pre Vás ako developera je, že na tento výkon technickej činnosti máme v našej spoločnosti už pripraveného kolegu so vzdelaním Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave s certifikátom Správa a údržba budov – Facility management. Veríme, že práve takýto technický zdatný a vzdelaný človek je nie len pre našu spoločnosť vizitkou, ale bude aj veľkým prínosom do riadenia výkonu správy na Vašom projekte.

Druhou časťou výkonu správy je ekonomická činnosť správcu:

- zriadiť účty domu, na ktoré budú plynúť mesačné zálohové platby a to na každý jednotlivý objekt samostatne,

- viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu, pričom vyúčtovanie jednotlivých služieb,

- podľa počtu osôb v závislosti na dobe, počas ktorej sa zdržiavali v priestore (ďalej len "osobomesiace") pri

- dodávke elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu,

- odvoze domového odpadu (OLO),

- upratovaní spoločných priestorov,

- prevádzke a servise výťahov,

Podľa nameraných hodnôt pri:

- dodávke teplej úžitkovej vody,

- dodávke studenej vody,

- dodávke tepla,

- chladenie,

- rekuperácia vzduchu

- podľa pomeru plochy bytov alebo nebytových priestorov k súčtu plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome pri:

- poistení domu,

- zimnej údržbe,

- letná údržba,

- zrážkovej vode,

Rovnakým podielom na každý byt a nebytový priestor alebo garážového státia pri:

- deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii,

- havarijnej službe,

- odmene pre zástupcov vlastníkov,

- výdavkoch na protipožiarnu kontrolu,

- výdavkoch na odbornú prehliadku a skúšku regulačných staníc plynu,

- servis technických hydraulických parkovacích zakladačov

- 24 hodinová pohotovosť v prípade poruchy park. hydraul. zakladača

správca ďalej zabezpečí:

- vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a verejných poplatkov tretím stranám; tieto úhrady správca vykoná len ak sú na účte domu na tento účel dostatočné finančné prostriedky,

- určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním domu,

- určovanie doby splatnosti úhrad a ich vymáhanie,

- vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu zákonom stanovenom termíne vždy do 31.05. nasledujúceho roku.

Treťou významnou časťou výkonu činnosti správy je vymáhanie pohľadávok.

- správca je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred súdom, štátnymi orgánmi, správnymi orgánmi; správca je pritom oprávnený vybrať právneho zástupcu na zastupovanie pri týchto úkonoch.

- po splnení podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy uzatvárať zmluvy s dodávateľmi služieb a plnení, po schválení prenájmu uzatvárať nájomné zmluvy.

- sledovať úhrady preddavkov a príspevkov na účet domu,

- zastupovať vlastníkov pri vymáhaní škôd a vymáhaní pohľadávok,

- sledovať dodržiavanie podmienok uzatvorených nájomných zmlúv na spoločné priestory domu,

- podať návrh na dobrovoľnú dražbu bytu alebo NP

- podať návrh na exekučné konanie

Tu by sme sa zastavili v téme efektivita vymáhania pohľadávok. Je to úkon, ktorým správca reaguje na neplatiča. Je to ale citlivá téma a v našej spoločnosti riešime aj ľudský rozmer. Nie každý sa do neplatenia za služby spojené s užívaním bytu, NP alebo iného priestoru dostane dobrovoľne a preto pre dobrého správcu je dôležité, aby vedel posúdiť daný stav. Preto je v našej spoločnosti možnosť dohodnúť si bezúročný splátkový kalendár, ale len do vtedy, kým vlastník spláca riadne stanovenú čiastku v splátkovom kalendári a samozrejme aj riadnu mesačnú úhradu za daný priestor v BD.

Pokiaľ sa stane, že vlastník alebo nájomca priestoru prestane so splácaním, naša spoločnosť rieši veci podaním o vydanie Platobného rozkazu na príslušný súd SR alebo tzv. Dobrovoľnou dražbou, kde zapájame aj vlastníkov bytov a NP v BD.

Je nám jasné, že tieto veci sú citlivou témou, ale sme presvedčení, že je potrebné Vám ich ozrejmiť, aby ste vedeli ako postupuje naša spoločnosť voči neplatičom a pod..

Naša cena sa pohybuje v danej oblasti nasledovne:

Odmena za správu za byt: 10 – 25,- EUR bez DPH

Odmena za správu za NP: 10 – 25,- EUR bez DPH

Odmena za správu za parkovacie státie: 4,50 – 6,50 EUR bez DPH

Upratovanie stanovujeme cenu za m2 v zmysle plochy a rozsahu činností

Zimnú údržbu stanovujeme cenu za m2 v zmysle plochy a intervalu údržby

Upratovanie garáží máme rozdelené na pravidelné a dva krát ročne máme strojové hĺbkové čistenie nakoľko je to liaty betón a je potrebné odstraňovať soľ hlavne po zimnom období, aby betón nedegradoval.

Cenu a konečný jej návrh by sme radi s Vami prešli osobne a veríme, že náš konečný návrh ceny za výkon činnosti správy budete vnímať ako jedno z kritérií snahy o zabezpečenie profesionálneho výkonu činnosti správy pre Vašich klientov.

Pridanou hodnotou pre Vás v pozícii investora je, že by sme Vám chceli ponúknuť možnosť riešenia kolaudačných závad, záručných a pozáručných opráv na objekte s tým, že sme schopní viesť podrobnú agendu o nahlásení a následnom odstránení danej poruchy alebo reklamácie realizátorovi stavby. Dokonca pokiaľ sa dohodneme na splnomocnení v zastupovaní pred súdom SR v týchto veciach, sme pripravení toto riešiť. Máme s tým viacero skúseností a zatiaľ len v dobrej spätnej odozve. O všetkých krokoch Vás pravidelne naše technické oddelenie informuje a rieši každý krok voči realizátorovi stavby. Vlastníci majú prístup na portál POSCHODOCH, kde vlastníkovi skenujeme všetky potrebné materiály o stave riešenia jeho požiadavky a iné, ktoré považujeme z profesionálneho hľadiska za potrebné.

Záverom by sme sa chceli poďakovať za možnosť uchádzať sa o správu práve Vášho Bytového domu a veríme, že budeme spoľahlivým partnerom pri výkone tejto činnosti.

Radi Vás privítame v našich nových obchodných priestoroch v Administratívnej budove AIR CRAFT v blízkosti Bratislavského letiska.

Všetky základné povinnosti správcu sú definované v priloženom Návrhu zmluvy o výkone správy v Článku III.

Z nich vyberáme najmä:

 1. Vykonávať správu spoločných častí, spoločných zariadení domu, jeho príslušenstva a pozemku podľa potreby alebo na základe požiadaviek väčšiny vlastníkov vo svojom mene a na ich účet tak, aby bol vlastníkom zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv k bytom a nebytovým priestorom v dome v súlade s predpismi,
 2. Poskytovať vlastníkom na požiadanie všetky informácie a podklady týkajúce sa výkonu správy domu,
 3. Postupovať pri výkone správy domu podľa pokynov vlastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami,
 4. Zabezpečovať činnosť podľa predmetu zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy vlastníkov,
 5. Uzatvárať v mene vlastníkov zmluvy s tretími stranami na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby domu, len po predchádzajúcom súhlase zvolených zástupcov vlastníkov domu, príp. nadpolovičnej väčšiny vlastníkov domu pri rozhodovaní podľa § 14 zákona 182/1993 Z.z.,
 6. Viesť fond prevádzky a fond opráv a údržby domu na samostatných účtoch,
 7. Zabezpečovať výkon správy domu tak, aby bol účelne využitý s tým, že vykoná všetky potrebné úkony k tomu, aby sa predchádzalo škodám na dome,
 8. Používať prostriedky z účtu domu len na účely, na ktoré je tento určený, pričom musí osobitne evidovať zálohové platby za služby spojené s prevádzkou domu a príspevok do „fondu opráv a údržby“,
 9. Používať prostriedky z účtu domu (Fond opráv) len po súhlase zástupcov vlastníkov bytov a to po schválení cenovej ponuky a následne podpísaní faktúry, ktorá bude podpísaná na znak dobre a včas vykonanej práce správcom a tiež zástupcom domu,
 10. Zabezpečovať poskytovanie týchto plnení spojených s užívaním bytov:
  • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a rozvod tepla a TÚV v bytovom dome,
  • zabezpečenie havarijnej služby pre prípad poruchy vykurovacích telies, rozvodov a meracích zariadení,
  • dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd,
  • prevádzku a údržbu výťahu,
  • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení,
  • odvoz smetí,
  • príjem televízneho signálu,
  • zabezpečenie zimnej a letnej údržby priľahlých chodníkov,
  • zabezpečovať a kontrolovať dodávku tepla a teplej vody v súlade s príslušnými predpismi.
 11. zriadiť vlastníkom, ktorí o to požiadajú, pasívne prístupy k účtom domu tak, aby mali dostupné informácie o pohyboch na účte domu,
 12. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone správy domu,
 13. vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

HĽADÁTE SPRÁVCU ?