Ponuka na správu nehnuteľností (Čo ponúkame ?)

Štruktúra našich spravovaných objektov je veľmi pestrá. Od novostavieb cez panelové domy až po staručké domy v centre mesta. Prístup k nim je samozrejme odlišný, lebo priority domov sa odvíjajú nielen od skladby obyvateľstva, ale aj od veku domu a jeho celkového opotrebenia.

Avatar

Novostavby

Tieto domy bývajú vo veľmi dobrej kondícii, aj keď sa už na nich (nad 5 rokov) začínajú prejavovať prvé neduhy.

Úplne nové stavby zase majú množstvo stavebných nedorobkov alebo vád. Preto na tento typ domov ponúkame:

 • vybavovanie reklamácií spoločných priestorov
 • komunikáciu s investorom a jednotlivými dodávateľmi za účelom odstránenia vád
 • dorábky nových riešení napr. DEL systém a pod.

Avatar

Veľmi staré objekty

Tieto objekty sú prevažne vo veľmi zlej kondícii a boria sa s problémami fungovania základných potrieb vlastníkov. Nakoľko ide prevažne o domy s malým množstvom bytov, ich obnova je veľmi problematická najmä z hľadiska financovania.

Na tento typ domov ponúkame:

 • vypracovanie technického a finančného plánu na rozvoj domu
 • vybavenie úveru bez potreby ručenia bytmi
 • nastavenie ekonomiky domu na splácanie úveru

Avatar

Jestvujúca zástavba

Tieto domy sú v relatívne dobrej kondícii, avšak blížia sa k dobe svojej životnosti Niektoré z nich majú rôzne neduhy ešet z čias výstavby, niektoré ich nadobudli nešetrnou prevádzkou:.

Preto pre tento typ domov ponúkame:

 • spracovanie posudkov na systémové poruchy
 • vybavovanie dotácií na odstránenie systémových porúch
 • vypracovanie technického a finančného plánu na rozvoj domu
 • vybavenie úveru bez potreby ručenia bytmi
 • nastavenie ekonomiky domu na splácanie úveru s minimálnym navýšením fondu opráv

Avatar

Polyfunkčné objekty

Ich súčasťou sú napr. parkovacie miesta, garáže, trávniky a záhony. Tieto objekty tiež mávajú množstvo priestorov na prenájom. Vyžadujú individuálny prístup a zvýšenú starostlivosť.

Pre tento typ objektov najviac ponúkame:

 • dokážeme obsiahnuť všetky spomínané špecifiká outsourcingom služieb
 • v prípade potreby zabezpečíme stálu službu správcu, recepcie alebo strážbej služby
 • vykonávame starostlivosť o zeleň
 • vykonávame starostlivosť o olejové hospodárstvo

Všetky základné povinnosti správcu sú definované v priloženom Návrhu zmluvy o výkone správy v Článku III.

Z nich vyberáme najmä:

 1. Vykonávať správu spoločných častí, spoločných zariadení domu, jeho príslušenstva a pozemku podľa potreby alebo na základe požiadaviek väčšiny vlastníkov vo svojom mene a na ich účet tak, aby bol vlastníkom zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv k bytom a nebytovým priestorom v dome v súlade s predpismi,
 2. Poskytovať vlastníkom na požiadanie všetky informácie a podklady týkajúce sa výkonu správy domu,
 3. Postupovať pri výkone správy domu podľa pokynov vlastníkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami,
 4. Zabezpečovať činnosť podľa predmetu zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy vlastníkov,
 5. Uzatvárať v mene vlastníkov zmluvy s tretími stranami na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby domu, len po predchádzajúcom súhlase zvolených zástupcov vlastníkov domu, príp. nadpolovičnej väčšiny vlastníkov domu pri rozhodovaní podľa § 14 zákona 182/1993 Z.z.,
 6. Viesť fond prevádzky a fond opráv a údržby domu na samostatných účtoch,
 7. Zabezpečovať výkon správy domu tak, aby bol účelne využitý s tým, že vykoná všetky potrebné úkony k tomu, aby sa predchádzalo škodám na dome,
 8. Používať prostriedky z účtu domu len na účely, na ktoré je tento určený, pričom musí osobitne evidovať zálohové platby za služby spojené s prevádzkou domu a príspevok do „fondu opráv a údržby“,
 9. Používať prostriedky z účtu domu (Fond opráv) len po súhlase zástupcov vlastníkov bytov a to po schválení cenovej ponuky a následne podpísaní faktúry, ktorá bude podpísaná na znak dobre a včas vykonanej práce správcom a tiež zástupcom domu,
 10. Zabezpečovať poskytovanie týchto plnení spojených s užívaním bytov:
  • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a rozvod tepla a TÚV v bytovom dome,
  • zabezpečenie havarijnej služby pre prípad poruchy vykurovacích telies, rozvodov a meracích zariadení,
  • dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd,
  • prevádzku a údržbu výťahu,
  • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení,
  • odvoz smetí,
  • príjem televízneho signálu,
  • zabezpečenie zimnej a letnej údržby priľahlých chodníkov,
  • zabezpečovať a kontrolovať dodávku tepla a teplej vody v súlade s príslušnými predpismi.
 11. zriadiť vlastníkom, ktorí o to požiadajú, pasívne prístupy k účtom domu tak, aby mali dostupné informácie o pohyboch na účte domu,
 12. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone správy domu,
 13. vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

HĽADÁTE SPRÁVCU ?