Sadzobník pre rok 2024

Ekonomická časť

Položka Základ DPH 20% Spolu s DPH Poznámka
Poplatok za potvrdenie o vyrovnaní záväzkov 5 € 1 € 6 € za kus
Poplatok za potvrdenie o veku domu 3 € 1 € 4 € za kus
Poplatok za spracovanie príkazných zmlúv, DoVČ, DoPČ a za úkony s nimi súvisiace 12 € 3 € 15 € za kus za mesiac
Poplatok za oneskorené nahlásenie zmien vlastníckych práv na inú osobu a úkony s tým spojené 10 € 3 € 12 €
Poplatok za vystavenie 1. upomienky 7 € 2 € 8 € + poštovné
Poplatok za vystavenie 2. upomienky 9 € 2 € 10 € + poštovné
Poplatok za vypracovanie a uzatvorenie splátkového kalendára 20 € 5 € 24 €
Poplatok za vyhotovenie opravného vyúčtovania za služby na žiadosť vlastníkov 51 € 10 € 60 €
Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových hodín 0 € 0 € 0 €
Poplatok za správu úverov podľa náročnosti objektu, počtu úverov a typu záruky
Poplatok za zabezpečenie termínovaného účtu po prieskume na finančnom trhu 30 € 6 € 36 €


Technická časť

Položka Základ DPH 20% Spolu s DPH Poznámka
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte 7 € 2 € 9 € za kus
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám v SP, NP 20 € 4 € 24 € za kus
Poplatok za vydanie stanoviska pre ZSE, SPP 6 € 1 € 6 € za kus
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme SP, NP – pre podnikateľov 25 € 6 € 30 € za priestor
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme SP, NP – pre nepodnikateľov 10 € 3 € 12 € za priestor
Poplatok za účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zmluvných schôdzí vyplývajúcich zo zákona 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a NP 21 € 4 € 24 € za každú začatú hod.
Poplatok za odpočet a spracovanie meračov 2 € 1 € 2 € za kus
Poplatok za mimoriadny odpočet meračov 1 € 1 € 1 €
Poplatok za prípravu podkladov pre písomné hlasovanie v dome v prípade zvolania pís. hlasovania vlastníkmi bytov a NP 30 € 6 € 36 €
Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových hodín 0 € 0 € 0 €


Investičná časť

Položka Základ DPH 20% Spolu s DPH Poznámka
Poplatok za zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentov (náklady na vyhotovenie a poplatok za úradné overenie podľa počtu strán zaplatí objednávateľ zvlášť príslušnému overovateľovi) 10 € 3 € 12 €
Poplatok za zabezpečenie stanoviska HaZZ k stavebnému povoleniu/ohláške 25 € 6 € 30 €
Poplatok za zabezpečenie stanoviska TI k stavebnému povoleniu/ohláške (náklady na vyhotovenie zaplatí objednávateľ zvlášť TI) 25 € 6 € 30 €
Poplatok za zabezpečenie stanoviska OÚŽP k stavebnému povoleniu/ohláške 25 € 6 € 30 €
Poplatok za zabezpečenia podania žiadosti o stavebné povolenie/ohlášku 201 € 40 € 240 €
Poplatok za zabezpečenie podania žiadosti o stavebné povolenie/ohlášku 201 € 40 € 240 €
Poplatok za zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia 201 € 40 € 240 €
Poplatok za technický dozor správcu nad realizáciou diela – za 1.hodinu práce 19 € 4 € 24 € za každú začatú hod.
Poplatok za poradenské služby k stavebným činnostiam – za 1.hodinu práce 19 € 4 € 24 € za každú začatú hod.
Poplatok za podanie žiadosti o zaujatie verejného priestranstva 51 € 10 € 60 € za každú začatú hod.
Poplatok za oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za zaujatie verejného priestranstva 51 € 10 € 60 € za každú začatú hod.
Poplatok za zabezpečenie potvrdení z poisťovní a príslušných úradov k žiadosti o štátnu dotáciu resp. úver ŠFRB 6 € 1 € 6 € za 1 potvrdenie od 1 inštitúcie;
poplatok za kolok platí
objednávateľ zvlášť podľa
cenníka príslušnej inštitúcie
Poplatok za podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na základe dohody od 1,5% do max. 2,5% z výšky úveru
Poplatok za podanie žiadosti o pridelenie štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch na MDVaRR SR 450 € 90 € 540 €
Poplatok za podanie žiadosti o úver v komerčnej banke 300 € 60 € 360 €
Poplatok za opakované podanie žiadosti (ŠFRB, MDVaRR SR) na žiadosť vlastníkov 0 0 0
Poplatok za variačné prepočty možnosti výšky získaných úverov v komerčnej banke – za 1 variant nad základ (základ 3 varianty) 10 € 3 € 12 €
Poplatok za spracovanie podkladov k záväzným bankovým prísľubom na poskytnutie úveru pre potreby žiadosti o štátnu dotáciu na systémové poruchy 21 € 4 € 24 €
Poplatok za analýzu stavu úveru mimo pravidelne zasielaných mesačných prehľadov stavov účtov BD z ekonomiky domu – na vyžiadanie ZV, na schôdzu a pod. 21 € 4 € 24 €


Všeobecná časť

Položka Základ DPH 20% Spolu s DPH Poznámka
Poplatok za zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentov (náklady na vyhotovenie a poplatok za úradné overenie podľa počtu strán zaplatí objednávateľ zvlášť príslušnému overovateľovi) 10 € 3 € 12 €
Poplatok za vypracovanie ZoD, MZ pre stavebný dozor podľa platného cenníka oslovenej právnej kancelárie
Poplatok za zabezpečenie originálu výpisu LV na právne účely 10 € 3 € 12 € + poplatky podľa cenníka KÚ
Obyčajná pošta podľa platného cenníka SP a. s.
Doporučená zásielka podľa platného cenníka SP a. s.
Kopírovanie nad 10 strán (do 10 strán zdarma) 1 € 1 € 1 € za stranu