Technicka-stranka

Stránka "Portfólio"

Súbory na stiahnutie

objednávka opráv

zmena majiteľa bytu

čestné prehlásenie o počte bývajúcich osôb v byte

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z.

358 vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. augusta 2009

metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o poskytnutie podpory na obnovu bytového fondu

228 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. júla 2013, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu  

302 ZÁKON z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

630 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

341 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytovania podpory a o obsahu žiadosti 

443 ZÁKON z 26. októbra 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

276 Zákon z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

134 Zákon z 15. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/20111 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

205 Zákon z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

Žiadosť o vrátenie preplatku na účet z Vyúčtovania nákladov za dodávku tepla 

Žiadosť DO na uplatnenie jej práv

Modal obrázok

Sťahovanie - nová adresa

Rôzne pomocné