testovanie

Variabilná zložka ceny tepla (€kWh) Namerané množstvo tepla na vykurovanie na odbernom mieste (kWh) Variabilné náklady na vykurovanie (€) Celkové náklady na vykurovanie (€)
Fixná zložka ceny tepla (€/kW) Regulačný príkon (kW) – vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla na vykurovanie Fixné náklady na vykurovanie (€)
Teplo na vykurovanie Obdobie Namerané množstvo tepla na odbernom mieste Regulačný príkon Cena tepla Náklady
(Mesiac) (kWh) (kWh) Variabilná zložka Fixná zložka Variabilné Fixné Spolu
1-12 205 020 41,73 (€/kWh) (€/kWh) (€) (€) (€)
0,0594 181,28 12178,19 7445,71 19623,90
Popis Hodnota Vysvetlenie
VYKUROVANÝ BYT
Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období 5 ℃ Z priemernej vonkajšej teploty vo vykurovacom období napr. 5 °C sa vykuruje byt na požadovanú teplotu cca 21 °C, t.j. rozdiel je 16 °C. Spotrebuje sa pritom 100 % nákladov na vykurovanie. Z tohto pomeru je zrejmé, že na zvýšenie teploty o 1°C sa musí vynaložiť 6,25% nákladov na vykurovanie.
Požadovaná teplota, na ktorú sa byt vykuruje 21 ℃
Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a požadovanou teplotou v byte 16 ℃
Podiel na nákladoch na vykurovanie 100 ℃
NEVYKUROVANÝ BYT
Priemerná teplota v nevykurovacom období 16 ℃ Uvedená teplota sa dosiahne hlavne vplyvom prestupu tepla stenami susedných vykurovaných bytov. Ak je priemerná vonkajšia teplota 5 °C, prestup tepla medzi bytmi zabezpečí zvýšenie teploty v byte o 11 °C, čo predstavuje (11 x 6,25 %) 68,75 % nákladov, ktoré by sa mali uhradiť.
Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a priemernou teplotou v nevykurovanom byte 11 ℃
Podiel na nákladoch na vykurovanie oproti porovnateľnému bytu, v ktorom sa vykuruje na požadovanú teplotu 21°C 68,75 ℃
Obdobie Okruh zásobovania teplou vodou Objekt rozpočítavania (bytový dom)
Množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy Množstvo vody na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy Súčet nameraných množstiev dodanej teplej vody na odberných miestach Pomer nameraných množstiev teplej vody u konečných spotrebiteľov Súčet nameraných množstiev teplej vody u konečných spotrebiteľov Upravené množstvo teplej vody Množstvo dodaného tepla v teplej vode
mesiac (kWh) (m³) (m³) (-) (m³) (m³) (kWh)
1-12 830 450 10 061 9 064 1,11 (10 061/9 064) 1 184 1 314,24 (1184x1,11) 108 479,34 (830450/10061)x1314,24
Spotrebná zložka – 90 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) Súčet upraveného nameraného množstva teplej vody v objekte rozpočítavania (m³) Jednotkový náklad (€/m³)
Jednotkový náklad (€/m³) Upravené množstvo vašej spotrebovanej teplej vody (m³) Vaša platba za teplú vodu (€) Celkové náklady za teplo v teplej vody (€)
Základná zložka – 10 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) Počet bytov Vaša základná (paušálna) platba za teplú vodu (€)
Miesto rozpočítavania Počet bytov Namerané množstvo teplej vody Upravené množstvo teplej vody Náklady na teplo v teplej vode pre bytový dom Základná zložka nákladov 10% Spotrebná zložka nákladov 90% Jednotkový náklad na teplo v teplej vode Náklady na teplo v teplej vode u konečného spotrebiteľa
(m³) (m³) (€) (€) (€) (€/m³) (€)
Odberné miesto – bytový dom 32 1184 1 314,24 10 159,91 1 015,99 9 143,92 6,96 (9 143,92/1 314,24) -
Váš podiel – byt 1 44,1 48,95 (44,1x1,11*) - 31,75 (1 015,99/32) 340,69 372,44 (31,75 + 340,69