Vymáhanie pohľadávok

Podľa súčasnej legislatívy je možné vymáhať pohľadávky tromi spôsobmi. Mimosúdne, cestou upomienok a splátkových kalendárov, súdnou cestou podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu a následným evakuačným konaním a treťou cestou je tzv. dobrovoľná dražba.

Z našej praxe vieme povedať, že až 80% dlžníkov po obdržaní upomienky svoju dlžobu uhradí. Zvyšných 20% potom buď požiada o uzatvorenie splátkového kalendára alebo skončí na vymáhaní súdnou cestou.

Správca totiž nie vždy umožní uzavrieť dohodu o splátkach. Jednou zo základných podmienok je, aby dlžník platil aspoň 2 mesiace riadny zálohový predpis. Ak totiž ani tento neplatí, nie je predpoklad, že dodrží splátky. Jeho snaha o uzatvorenie takejto dohody je potom len snahou o oddialenie nevyhnutného vymáhania súdnou cestou.

Správca je oprávnený v prípade finančných záväzkov vlastníkov voči účtu domu, ktorí sú v omeškaní s úhradou 60 dní po lehote splatnosti:

Vyzvať vlastníka k úhrade nedoplatku mesačných zálohových platieb alebo vyúčtovania upomienkou správcu na miesto posledného známeho pobytu dlžníka.

Ak vlastník neuhradí dlžnú sumu do 30 dní od vystavenia upomienky, nezdokladuje platbu alebo neuzavrie dohodu o splátkach, správca zašle dlžníkovi upomienku.

Ak vlastník neuhradí dlžnú sumu do 30 dní od vystavenia II.upomienky, nezdokladuje platbu alebo neuzavrie dohodu o splátkach, správca môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou alebo uplatnením záložného práva zo zákona 182/1993 Z.z. §15.

Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok a právnym zastupovaním pri vymáhaní pohľadávok je správca oprávnený uhrádzať z účtu domu z "fondu opráv a údržby".

Vlastníci splnomocňujú správcu uzatvoriť v každom jednotlivom prípade zmluvu o poskytovaní právnych služieb a podpísať procesné plnomocenstvo ním vybraným advokátom.

Úhrada pohľadávky a príslušenstva bude poukázaná na účet domu do fondu opráv a údržby, okrem nákladov správcu súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, nevyplatenej odmeny a nákladov za poskytovanie právnej pomoci, prípadne aj trov konania v prípade, že ich zálohovo uhradí správca, alebo právny zástupca z vlastných prostriedkov.

Úhradou pohľadávky sa rozumie aj zabezpečenie exekučného titulu, správca je oprávnený zabezpečiť výkon rozhodnutia.

Splátkový kalendár správca nie je povinný s vlastníkom uzatvoriť, môže trvať na okamžitom splatení dlžnej sumy.

Je potrebné tiež podotknúť, že uvedené skutočnosti sú variabilné a je možné ich pri tvorbe konečného znenia zmluvy      o výkone správy upraviť.