Technické prehliadky a skúšky výťahov

V dnešnej dobe sa výťahy vyrábajú pod prísnou kontrolou a sú viazané mnohými bezpečnostnými predpismi zahŕňajúcimi inštaláciu, údržbu a inšpekciu. Výťahy patria medzi tzv. vyhradené zariadenia(zdvíhacie), na ktoré sa vzťahuje vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z.z., kde sú osobné výťahy zaradené do skupiny Ac1.

Podľa tejto vyhlášky na zariadenia tejto skupiny sa vzťahuje povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť:

  • každých 6 rokov úradnú skúšku, ktorú vykonáva Technická inšpekcia

  • každé 3 roky odbornú skúšku

  • každé 3 mesiace odbornú prehliadku, ktoré vykonáva odborný pracovník (revízny technik)

Všetky rozhodnutia súvisiace s ďalším používaním výťahov sú zaznamenané do revíznej knihy. Po každej vykonanej revízii necháva výťahový technik kópiu správy u správcu bytového domu. V správe sa podrobne uvádzajú časti výťahu, ktoré boli kontrolované.

V prípade, že existuje oprávnené podozrenie ohľadom bezpečnosti výťahu, je potrebné okamžite kontaktovať správcu domu, ktorý má na starosti revízie a opravy. Následne servisný technik zablokuje výťah. Je povinný tak urobiť, pretože okrem kontrol, opráv a údržby výťahov nesie aj zodpovednosť za škody vzniknuté zanedbaním servisu.

Častým problémom s ktorým sa užívatelia výťahov stretávajú je vizuálne poškodenie, či znečistenie. Vo väčšine prípadov sa vie o aké osoby sa jedná, avšak zvyčajne nie je nikto ochotný zasiahnuť. Riešenie ponúka inštalácia kamerového systému. Kamerový systém v kabíne výťahu, či vestibule dokáže jasne usvedčiť vandalov. Zábery páchateľov môžu byť použité ako priame dôkazy a škody môžu následne obyvatelia vymáhať od konktétnej osoby a nemusia sa na ne skladať spoločne.